บทที่ 1 บทนำ

บทที่

บทนำ

1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันนี้คนไทยมักมีค่านิยมต่างประเทศสูง  ทำให้คนไทยมักลงลืมกับศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง เมื่อคนไทยได้เปลี่ยนความคิดของตนเอง ศิลปะที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่สมัยโบราณก็เริ่มเลือนหายไปทั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงค้นคว้าหาข้อมูลของศิลปะในประเทศเพื่อมาเผยแผ่แก่คนไทยในปัจจุบันให้ลำลึกถึงคุณค่าที่สวยงามของศิลปะไทย
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต     กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านปัจจุบัน  ทำให้ทุกคน  ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Wed :WWW) จากยุคแรก คือWed 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Statis Wed คือมีการนำเสนอ ข้อมูลทางเดียว (one-way  communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital,) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซด์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้  แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้นเน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ  Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก  ปัจจุบัน Social Network Website ต่างๆก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Bloog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ แท็บเล็ต นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของแท็บเล็ต แท็บเล็ตสามารถทำงานได้เหมือนโน้ตบุคทุกอย่างไหม?ซึ่งมีเนื้อหาของ”แท็บเล็ต-Tablet”ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน(อาจจะป็นกระดาษ,ดิน,ขี้ผึ้ง,ไม้)และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี-Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์-Tablet Computer” หรือเรียกสั้นๆ”แท็บเล็ต-Tablet”

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ WordPress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแท็บเล็ตเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป

 

1.2 วัตถุประสงค์

– เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าศิลปะของประเทศไทย

-เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ที่คนไทยยุคปัจจุบันมักลงลืม

-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

-สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน

-ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

-จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)  ด้วย WordPress  เรื่อง ข้าวต้มมัด

-วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมในการพัฒนา ได้แก่

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. เว็บไซด์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com

3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.co.th

        4. โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape 2.0
1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)  ด้วย WordPress

-ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อก

-ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาปนชระยุกต์ใช้ให้เข้ากับ   การเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น

-สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้

-ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: